کاش رباتی اختراع می شد با این فانکشن که سر ساعت قرص، با یک لیوان آب کنار آدم ظاهر شده و بعد از چپاندن قرص توی دهان و ریختن آب توی حلقش، باز غیب شود و حتی شده دورتادور خانه دنبال آدم بدود و وظیفه ی خود را تمام و کمال به جا آورد. 
+نام سرخپوستی در این لحظه: فراموش کننده ی ساعات قرص و شربت 

R0807 قرص‌چپان