کارل پروسیک

ریپورتاژ : دستگاه جوجه کشی چیست ؟  
دستگاه جوجه کشی چیست ؟
دستگاه جوجه کشی محفظه ای است که در آن تمام شریط لازم برای تبدیل تخم مرغ به جوجه رعایت می شود.اصول کلیه دستگاههای جوجه کشی ، چه آنهایی که بسیار ساده و چه آنهایی که بزرگ و دارای ظرفیت زیادی هستند یکسان است. در ماشین های جوجه کشی شرایط لازم از قبیل حرارت، رطوبت، تهویه و چرخش تخم مرغ تامین می شود. 
دستگاه جوجه‌ کشی یک ماشین شبیه‌سازی شده است که برای پرندگان مختلف ( و هر گونه جاندار تخم گذار )  تولید می شود  و کار آن گرم نگه د

ریپورتاژ : دستگاه جوجه کشی چیست ؟ 
دشواری حقیقت  
«تحقیق در باره حقیقت از یک جهت دشوار است و
از یک جهت آسان. این واقعیت از اینجا پیداست که هیچ فردی نمی تواند به حقیقت به
قدر کافی دست بیابد و با این همه حقیقت از نظر همه ی آدمیان پنهان نمی ماند بلکه
هر کسی در باره ی طبیعت اشیا سخنی مطابق حقیقت می گوید  و در حالی که هر یک از ما به تنهایی در کشف
حقیقت سهمی ندارد یا سهمی اندک دارد چون همه سخنانی را که افراد در باره ی حقیقت
می گویند در یک جا گرد می آوریم مقدار قابل توجهی سخن درست در باره حقیقت به دست می


دشواری حقیقت